חזרה

קול קורא לבקשות למימון פרויקטים בתחום איכות הסביבה סבב קיץ 2021

קרן של”י (שורשים לסביבה ירוקה), שותפות של קרנות סביבתיות, הפועלת במסגרת הקרן החדשה לישראל, מזמינה קבוצות העוסקות בפעילויות ציבוריות בנושא איכות הסביבה וזקוקות לעזרה במימון פעילויות אלה, לפנות בבקשה לקבל סיוע.

מטרות הקרן: לעודד ולתמוך בפעילות התנדבותית, ציבורית, קהילתית, בנושאים ותחומים הקשורים לקיימות ולאיכות הסביבה. הקרן מחזקת פעילות מקומית, מעודדת שיתופי פעולה ורישות בין ארגונים ומשקיעה בהעצמת הפעילים והפעילות ברחבי הארץ.

הבקשות יכולות להיות בעלות אופי של מאבק, או של פעילות חיובית יזומה ויכולות לעסוק בכל מגוון התחומים הסביבתיים המעסיקים אתכם.

לקרן רשאים לפנות רק גופים מאוגדים ללא מטרות רווח.

שימו לב! לא יתקבלו פניות מהגופים הבאים: מועצות מקומיות, מועצות אזוריות, בתי ספר, עיריות, גופים שרוב תקציבם מגיע מהעירייה/ממשלה וגופים המובלים על ידי עיריות.

אנו מציעים ליחידים/וועדי פעולה, למצוא עמותת חסות בלי קבלת תקורה (עמותה שתנהל את כספי המענק, ללא לקיחת תקורה).

עמותת חסות יכולה להיות גם עמותה שקשורה לעירייה, כל עוד מרבית תקציבה אינו מגיע מהעירייה וכן איגוד ערים, במידה והוא רשום כעמותה. יחד עם זאת, לא חובה למצוא בשלב הגשת הבקשה עמותה כזו, יהיה צורך בכך רק במידה והמענק יאושר ואם תהיינה בעיות עם העניין ננסה לעזור עד כמה שניתן.

 

הקריטריונים להגשת בקשות:

  • עדיפות לקבוצות בתחילת דרכן ולא לארגונים גדולים וממוסדים
  • הקרן אינה תומכת במחקרים, תשתיות (לדוגמה, הקמת מבנים, הוצאות חשמל, מים ועוד) ופרסומים (ספרים, מאמרים).
  • על הבקשה להתייחס לאיכות הסביבה כמטרה ולא כאמצעי

במידה ויש שיתופי פעולה/קשרי עבודה עם גופים סביבתיים/חברתיים נוספים הרלוונטיים להצלחה, יש להתייחס אליהם. הקרן מעודדת שיתופי פעולה כאלו.

פניות שתמצאנה מתאימות תזכינה במענק כספי של עד 20,000 ₪. כל גוף רשאי להגיש בקשה עבור פרויקט אחד בלבד.

הליך הגשת הבקשות מתבצע באמצעות טופס הבקשה המקוון של קרן של”י, אם ישנן בעיות טכניות בהגשת הבקשה, או שאלות כלליות לגבי ההליך, ניתן לפנות לנוגה לוי בכתובת nogal@old.nif.org.il ו/או בטלפון 073-244-5081.

מיזמים המבקשים עזרה וליווי לכתיבת הבקשה, יכולים לפנות לשני אוסטרייכר באימייל בלבד sheli@sviva.net והיא תנסה לעזור כמיטב יכולתה.

המועד האחרון להגשת בקשות הוא יום ראשון, ה 1 באוגוסט 2021, עד השעה 23:00.

בקשה שלא תוגש במלואה עד לדד ליין האמור, לא תתקבל.

תשובות סופיות תינתנה כ 4 חודשים מהמועד הסופי להגשת הבקשות.

#כללי